List of Sitting Lok Sabha Members of Himachal Pradesh

List of Sitting Lok Sabha Members of Himachal Pradesh:

1 Shri Virender Kashyap
2 Shri Shanta Kumar
3 Shri Ram Swaroop Sharma
4 Shri Anurag Singh Thakur