Test Centre Codes

   1         AHMEDABAD
   2         ALLAHABAD
   3         BANGALORE
   4         BHOPAL
   5         BHUBANESHWAR
   6         CHANDIGARH
   7         CHENNAI
   8         COIMBATORE
   9         DELHI
   10       DUBAI
   11        ERNAKULAM
   12       GANGTOK
   13       GUWAHATI
   14       HYDERABAD
   15       JAIPUR
   17       KANPUR

Test Centre Codes   18        KOLKATA
   19        KOTA
   20       LUCKNOW
   21        MANGALORE
   22       MANIPAL
   23       MUMBAI
   24       NOIDA
   26       PORT BLAIR
   27       PUNE
   28       RANCHI
   29      VARANASI
   30      VIJAYAWADA
   32       ASANSOL
   33       BELGAUM
   34      BHILLAI
   35       DEHRADUN

Test Centre Codes

   36        GANJAM
   37        GULBARGA
   38        GURGAON
   39        INDORE
   40        JABALPUR
   41         KOZHIKODE
   42        LUDHIANA
   44        MEERUT
   45        NAGPUR
   47        SURAT
   48        THIRUVANANTHAPURAM
   49        UDAIPUR
   50        VIZAG